Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ И МЕРАМА ПРИЛИКОМ ЧИШЋЕЊА И ДЕЗИНФИКОВАЊА ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНИХ ЗА ДНЕВНО ЗБРИЊАВАЊЕ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, КАО И БЕЗБЕДНОГ ПРИЈЕМА КОРИСНИКАРепублика Србија                                                                      

Градски центар за социјални рад Јагодина

Број: 551-03-870/20

03.06.2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

О ПОСТУПАЊУ И МЕРАМА ПРИЛИКОМ ЧИШЋЕЊА И ДЕЗИНФИКОВАЊА ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНИХ ЗА ДНЕВНО ЗБРИЊАВАЊЕ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, КАО И БЕЗБЕДНОГ ПРИЈЕМА КОРИСНИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 2020.године

 

 

 

 

У складу са чланом 13. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС бр. 15/16), чланом 3. и чланом 5. и Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, БР. 24/11), члан 5., члан 40. и члан 44. директор Градског центра за социјални рад Јагодина доноси

 

 

ПРОТОКОЛ

о поступању и мерама приликом чишћења и дезинфиковања објекта намењених за дневно збрињавање корисника социјалне заштите, као и безбедног пријема корисника

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Протоколом о поступању и мерама утврђује се:

- начин и организација рада Градског центра за социјални рад Јагодина (у даљем тексту Установе), радне јединице „Свети Трифун“ која се састоји из три дневна боравка намењена деци и омладини са аутизмом, са церебралном парализом и са комбинованим сметњама.

- начин пријема и преузимања корисника

- поступање запослених и родитеља у Установи приликом пријема и преузимања корисника

- понашање и обавезе запослених  

- начин одржавања хигијене,

- начин организовања исхране

- мере превенције за сузбијање инфекције COVID-19

 

Члан 2.

Обустава непосредног рада све док траје опасност од ширења заразне болести.

Отварање Установе до пуног капацитета објеката за пријем корисника, спроводиће се у складу са исказаним потребама, просторним и кадровским капацитетима.

 

Члан 3.

 

II   ПРИПРЕМА УСТАНОВЕ ЗА ПОЧЕТАК РАДА

     

Установа је у обавези да пре организованог доласка корисника у објекте обави:

 

 • спроведе посебне мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације објеката у сарадњи са оснивачем и надлежним заводима, институтима и организацијама акредитованим за вршење ових послова у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита становништва од заразних болести;

 

 • спроведе прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање простора;

 

 • да обезбеди довољне количине, као и да праворемено требује нове потребне количине, личне заштитне опреме за запослене, средстава и прибора за чишћење, дезинфикацију и личну хигијену, а све ово у сарадњи са оснивачем Установе као и да води евиденцију о утрошеним и преосталим количинама истих. Директор Установе или лице које он овласти надзире и контролише начин трошења и количину утрошене заштитне опреме за запослене, средстава и прибора за чишћење и дезинфикацију;

 

 • да на улазима у објекте постави дезобаријере – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством на бази хлора, као и дозер/прскалицу са средством за дезинфекцију руку. Посуде за дезобаријере и сунђере постављати ујутру и прати сваког радног дана након завршетка рада;

 

 • да обезбеди обележена места за хигијенско одлагање отпада у објекту (употребљених маски и др.). Отпад ће се одлагати у кесе смештене у канте са педалом за ножно отварање које ће се налазити поред сваког улаза у објекат и у ходницима и то најмање једна корпа на сваком спратуПре бацања у контејнер кесу из корпе обавезно завезати и тако бацати. Пражњење корпи вршити два пута дневно.

 

 

III  ПРИЈЕМ КОРИСНИКА У ОБЈЕКАТ

Члан  4.    

Пријем корисника у Установу врши се само уз потврду да је корисник здрав.

У случају изостанка корисника дужем од пет дана родитељ/законски заступник је у обавези да поново прибави  потврду  надлежног лекара.

Члан 5.

              Родитељ/законски заступник је дужан да при довођењу корисника или одласку из Установе задржава међусобну удаљеност од 2 метра. Дежурни запослени врши контролу спровођења мере дистанце између родитеља који чекају за пријем. У сваком објекту поставити видно обавештење о правилу међуобне удаљености од 2м.

 

Родитељ/законски заступник приликом пријема и преузимања корисника обавезно носи маску тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу и прелази преко остављење дезобаријере за обућу.

            Пријем корисника вршиће се на следећи начин:

Корисник прелази преко дезобаријере, након чега се врши безконтакно мерење температуре.       

Корисник пере руке и спроводи се у групу. Руке се перу на начин да се потопе у каду са асепсолом, а затим оперу течним сапуном испод млаза воде. Корисник пере руке под надзором васпитача или медицинског особља.

            Пријем корисника врши се најкасније до 8 часова. Након овог времена неће се вршити пријем, како би могао да се дезинфикује простор (ходници) и као би се омогућило безбедно допремање хране у васпитне групе.

 

IV ПОСТУПАЊЕ И ОБАВЕЗЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 6.

 

Запослени у Установи морају имати важећу потврду да су обавили санитарни преглед.

 

Сви запослени из Установе који су имали директан контакт са потврђеним случајем COVID-19, потребно је да се  тестирају.  

 

 

Члан 7.

 

Обавеза је свих запослених да прате своје здравствено стање и здравствено стање корисника да у случају појаве било каквих тегоба/симптома јаве се надређеном/васпитачу и удаље се са посла/дневног боравка, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља и да до потврде да су здрави не долазе на посао/дневни боравак.

 

 Запослени су у обавези да спроводе социјалну дистанцу од 2 м и споља и у затвореном простору Установе где се обављају административни послови као и између других запослених и деце.

 

Сви запослени (директор, стручни сарадници, васпитачи, медицински радници, особље на одржавању хигијене, сервирке, техничка служба и служба обезбеђења) су у обавези  да носе заштитне маске за лице, тако да маска прекривца уста и нос, као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди.

 

Потребно је да запослени обрате пажњу да не додирију лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

 

Сваки запослени приликом доласка на посао добија маску и рукавице.

 

Обавезност ношења рукавица дефинисана је само у одређеним ситуацијама и то рукавице користе медицинско особље у току пријема, медицинско особље и васпитачи приликом обављања неге и пресвлачења корисника, спремачице током прања и чишћења и сервирања хране. Запослени, рукавице добијају приликом доласка на посао.

 

 Запослени су дужни да маске и рукавице одлажу у посебне канте које су намењене за одлагање отпада и које носе ознаку намене.

 

       Сви запослени који улазе у просторије које користе корисници морају да носе униформе и користе обућу која је намењена за ношење само у Установи. Обућа која је намењена за ношење у Установи се пре почетка рада дезинфикује ручном прскалицом. Приликом сваког напуштања објекта потребно је да се преобују у обућу коју користе споља.

    

     Најстроже се забрањује запосленима који имају обавезу ношења радне униформе и обуће која је намењена да се носи у просторијама Установе, да са истом излази изван објекта. Запослени су у обавези да се приликом сваког напуштања објекта пресвуку и преобују.

 

      Сви запослени су у обавези да одмах по уласку у објекат Установе дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари и торбе се одлажу за то посебно одређен део.

 

 

V ПОСТУПАЊЕ И ОБАВЕЗЕ ВАСПИТАЧА И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА

 

 Члан 7.

Васпитачи и медицинско особље су у обавези:  

 • да континуирано проветравају простор;
 • да током боравка чешће перу корисницима руке, или их упупућују да сами перу руке али искључиво уз надзор;
 • да кориснике по потреби и у складу са могућностима подсећају и упућују  да одржавају физички размак уз објашњења која су им прихватљива зависно од њиховог узраста и подстичу појачану личну хигијену деце полазећи од специфичности  детета;
 • теме из домена бриге о здрављу и о хигијени, приближе и понуде деци кроз радионице;
 • да се не мешају корисници и васпитачи из различитих група у истом простору;
 • да се што више организује боравак корисника у дворишту и на отвореном;
 • да се не користе играчке и едукативна средства која се не могу прати и дезинфиковати;
 • да се хитно уклоне, предмети и украси који скупљају прашину, тешко перу, чисте и дезинфикују;
 • да се одреди место за одлагање прљавих играчака и едукативних средстава, и да се води рачуна да се не мешају док се не дезинфикују;
 • да организују исхрану деце тако да воде рачуна да удаљеност између столова где корисници седе буде  2м у сваком правцу, да удаљеност између корисника за столом буде 2м, као и да воде рачуна да корисници међусобно не деле храну и прибор;
 • да води свакодневну евиденцију доласка корисника као и да проверава разлоге одсуства из колектива;
 • да прате кориснике током боравка, мере им температуру, и у случају било каквих промена да о томе обавесте медицинско особње која ће корисника изоловати и затим обавести родитеља, а у случају да се ниједан од родитеља не јави на позив, позвати службу хитне помоћи. До доласка родитеља корисник мора бити под сталним надзором.

 

 

VI  РОДИТЕЉИ / ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ

 

 

Члан 8.

 

 

            Родитељима се препоручује да код куће остану корисници са хроничним болестима (респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и корисници чији родитељи/друти законски заступници или укућани имају једну од наведених болести.

 

Родитељ има обавезу да свакодневно, пре доласка у Установу кориснику измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи корисника у Установу и да о томе обавести васпитача.

 

Корисник долази у Установу у пратњи једног родитеља и пожељно је да то буде исти родитељ сваког дана.

 

Није дозвољено да родитељ/други законски заступник корисника доводи или одводи, нити улази у просторије Установе, ако има повишену телесну температуру и знаке респираторних инфекција.

 

Родитељ, односно други законски заступник корисника је у обавези да најави поновни повратак у колектив, најмање два дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у Установи.

 

            Установа има обавезу да родитеље обавестити о свим битним смерницама и протколима који се успостваљају у Установи у циљу заштите здравља и безбедност. Партнерски односи са породицом заснивају се на узајамном поверењу, поштовању, реазмени битних информација, у отвореној комуникацији и одговорности.      

 

  

 

 

 

 

 

 

VII  ПОСЕБНИ АСПЕКТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У УСТАНОВИ И ДОДАТНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ

 

Члан 9.

 

 Особље задужено за одржавање хигијене –чистачице,  свакодневно ујутру, пре уласка корисника у собу обавезно је да проветре све просторије у објекту као и да континуирано проветравају простор.   

Особље за одржавање хигијене –чистачице имају обавезу да свакодневно пре доласка корисника очисте двориште и прилазне стазе.

Редовно одржавање простора објеката укључује прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката у дворишту, играчака, едукативних средстава и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно по потреби и чешће.

Прање и дезинфиковање подова, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина вршити три пута дневно.

У  собама у којима бораве деца уклонити тепихе, и друге предмете који се тешко чисте и дезинфикују.

Особље из кухиње је у обавези да свакодневно у свом раду имплементира принципе највиших хигијенских стандарда.

 

Обавезна је чешћа дезинфекција тоалета и то најмање три пута у току дана, по могућству после доручка, после ужине и након поподневног одмора. Време и потпис лица које је вршило чишћење и дезинфекцију унети у евиденцију.

 

 При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина примене и неопходног контактног времена.

Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја корисника и не смеју се примењивати у непосредној близини корисника, како би се избегло евентуално удисање испарења.

Медицинско особље даје стручна упутства запосленима како и у којој срезмери се користе дезинфециона средства и врше контролу начина употребе ових средстава као и начина коришћења заштитне опреме за запослене средстава и прибора за чишћење.

Чишћење се спроводи када су корисници у дворишту или након одласка.

 

Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме, као и проветравање спроводи се након одласка корисника.

 

Потребно је спровести појачане хигијенске мере приликом прања, умивања, пресвлачења корисника. Приликом мењања пелена строго поштовати  процедуру хигијене руку (прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди уз предходно потапање руку у каду са асепсолом).

Обавезан је надзор васпитача током прања руку корисника сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди. Посебно је битно да корисници перу руке пре и после јела, после тоалета, после активности и боравка ван просторија.

Током дневног одмора деце водити рачуна о социјалној дистанци.

Запослени су у обавези да перу униформе два пута недељно на температури  69-90 ºC коришћењем уобичајених детерџената за рубље, а обућу дезинфиковати свакодневно, пре почетка рада, користећи ручне прскалице.

 

    На сајту Установе и на видним местима у Установи поставити упутства са препорукама за заштиту као и са правилима понашања.

 

    Забрањено је организовање већих окупљања у објекту (приредбе, прославе, позоришне представе и сл) и организованих групних посета на местима где се очекује окупљање већег броја особа.

 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 10.

 

За  спровођење одредби овог Протокола одговоран је директор Установе.

Сви запослени су у обавези да се у свему приджавају.

Непоступање по одредбама Протокола предствља тежу повреду радне обавезе и повлачи за собом дисциплинску одговорност запослених.

                                                                 

 

Члан 11.

 

Протокол ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Установе.

 

 

                             

                                                                                              Директор

                                                 Бисерка Јаковљевић

                                                                                  

                                                                                ___________________